Načítavam obsah... Loading depends on your connection speed!

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov e-shop www.a-original.sk a www.prirodnakozmetika-darceky.sk

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.a-original.sk a www.prirodnakozmetika-darceky.sk

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predajca Alena Mišíková, M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, IČO:48 100 056 (ďalej len a-original) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope a-original na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, fakturačné údaje.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných údajov rozhodujú uzavretím zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 7. sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.a-original.sk alebo www.prirodnakozmetika-darceky.sk , stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na ala@a-original.sk.

Po zrušení registrácie v e-shope www.a-original.sk alebo www.prirodnakozmetika-darceky.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky v obchode Prírodná kozmetika a BIO kozmetika obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je predajca  povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu ala@a-original.sk, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný a-original.sk informovať o ich zmene poštou na adresu M. Rázusa 836-8 Prievidza, prípadne emailom na ala@a-original.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s a-original ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od a-original vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných  a-original.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská Pošta

Ochrana osobných údajov obchodu Prírodná kozmetika, BIO kozmetika, darčeky

Potrebujete poradiť?

)
  is typing...

  Napíšte nám vašu otázku a odpovieme vám na váš email.

  Odoslať správu Zrušiť