Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika –  NAJPRV prezentované ľudskou rečou a potom tak, ako si to vyžaduje úradnícky a právnický šimeľ.

Tovar dodávame v špičkovej kvalite a čo najrýchejšie. K zákazníkom sa snažíme pristupovať maximálne korektne a čestne. Do každého balíka pribalíme aj nejakú tú drobnosť, ako darček. Keď máme, tak dáme. Pokiaľ niektorý tovar vypadne zo stavu zásob, snažíme sa ho okamžite doplniť a ihneď poslať k zákazníkovi. Ak sa stane, že dodávka by mala meškať viac ako týždeň, zákazníka okamžite informujeme emailom alebo telefonicky. Tovar posielame cez GLS prepravná spoločnosť a Slovenskú poštu.

Máte otázku? Tak mi jednoducho zavolajte ( a odpoveď máte ihneď), ale napíšte ( odpoveď ASAP).

Vaša Ala Mišíková

a teraz, ak sa to chce niekomu čítať, tak prosím. Obchodné podmienky po právnicky 🙂 :

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.a-original.sk. ; www.prirodnakozmetika-darceky.sk

Obchodné podmienky Prírodná kozmetika a BIO kozmetika boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, a kupujúcim (môže byť aj spotrebiteľ), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Podnikateľom sa rozumie:

– osoba zapísaná v obchodnom registri,

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza

IČO:48100056 DIČ/ IČ DPH: SK1047412091 Dodávateľ je platcom DPH.

Kamenná predajňa: OD PRIOR, Námestie Slobody 1 ( vchod z vonka), 971 01 Prievidza. Na týchto adresách môžete podať sťažnosť, uplatniť reklamáciu či podať iný podnet.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

II. OBJEDNÁVKA

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.a-original.sk. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.a-original.sk .

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z., č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúcemu sa odporúča:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Zákazníkovi, ktorý sa v minulosti prejavil ako nepreberač budú nové objednávky vybavované LEN na platbu vopred ( bankovým prevodom alebo platba kartou). Na dobierku mu z pochopiteľných dôvodov už objednávku zasielať nebudeme!

Nedarí sa Vám urobiť objednávku cez  eshop Prírodná kozmetika a BIO kozmetika? 

Nevadí, netrápte sa. Prírodná kozmetika a BIO kozmetika akceptuje aj objednávky zaslané na email ( ala(zavinač)a-original.sk ), alebo telefonicky na mobilnom čísle  0948 126 490.

Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.  K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde elektronickým  potvrdením (e-mailom)  elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.  Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

III. Odstúpenie od  zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru.  Alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu. Alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. , č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom

prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:

Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza alebo OD Prior, námestie Slobody 1, 971 01 Prievidza

Odstúpenie od zmluvy pre predaji kozmetického tovaru: podľa zákona 102/2014, §7, odsek 6, písmeno e) nie je možné vrátiť či vymeniť otvorený a použitý kozmetický výrobok

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

 

IV. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, ala@a-original.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Kozmetiku z hygienických dôvodov nie je možné vymieňať!

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľovi sa odporúča najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; To neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby. Ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Prevádzkovateľ je platca DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.a-original.sk , www.prirodnakozmetika-darceky.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

– bankový prevod – po odoslaní objednávky uhradíte sumu na objednávke na číslo účtu prevádzkovateľa. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka bola odoslaná predávajúcim.

– platba kartou – Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka bola odoslaná predávajúcim.

Bankové spojenie:

Majiteľ účtu: Mišíková Alena Banka – Tatra banka, a.s. odštepný závod Raiffeisen banka Prievidza

IBAN:  SK891100 0000 0080 1103 2477

DODACIE PODMIENKY

Po záväznom potvrdení objednávky sa snažíme vyexpedovať a teda zaslať objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 1–7 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 10 dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenska. Cena dopravy do iného členského štátu EU je individuálna, cena bude stanovená v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, Zásielkovne alebo GLS.

Aktuálna cena prepravy je viditeľná pri vystavovaní objednávky.

Tovar bude doručený na adresu pošty alebo GLS ( podľa výberu zákazníka), ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený e-mailom/ SMS správou alebo telefonicky.

Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie.

Kupujúcemu sa doporučuje dodaný tovar prehliadnuť ihneď a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín informovať predávajúceho o zistených vadách. Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že obsah nie je poškodený. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý Vám zásielku doručil, alebo na pošte v závislosti od spôsobu doručenia zásielky.

Pokiaľ ste si zvolili osobný odber, tento je bezplatný.  Po uhradení objednávky vopred prevodom na účet a po prijatí Vašej platby, Vás budeme informovať o možnosti vyzdvihnutia tovaru na odbernom mieste. V každom prípade zákazník bude informovaný o možnosti vyzdvihnutia mailom, prípadne telefonicky.

Storno zaslanej objednávky môžete urobiť do 2 hodín po odoslaní a to buď priamo v eshope alebo informáciou na náš email.

Daňový doklad slúži zároveň aj ako záručný list, ktorý je priložený (pribalený) k objednanému tovaru.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, alebo podľa doby spotreby uvedenej na výrobku. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúcemu sa doporučuje prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve,  kupujúcemu sa doporučuje bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Postup pri uplatnení reklamácie:

V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese ala(zavináč)a-original.sk obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.

Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu, najlepšie adresu prevádzky, kde sa najčastejšie zdržiavame: Mišíková Alena, a-ORIGINAL, Š. Moyzesa 1, 971 01 Prievidza.  K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie.

Reklamačný formulár:

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, ala@a-original.sk

Reklamujem nasledovný tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dôvod reklamácie:

Dátum:

Kupujúcemu sa doporučuje skontrolovať si zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, zákazníkovi sa doporučuje túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pred prvým použitím sa kupujúcemu doporučuje preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazníkovi sa doporučuje pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup pri reklamácii – Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na mailovú adresu:  ala@a-original.sk, kde uvediete:

Číslo objednávky

Názov výrobku

Popis závady

Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

VII. Ochrana súkromných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy – zaslanie tovaru (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Kupujúci uzatvorením objednávky súhlasí v zmysle  Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Profilovanie ani automatické rozhodovanie nevykonávame!

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000)  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z., č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal.

V Prievidzi dňa 22.10.2017