Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika –  NAJPRV prezentované ľudskou rečou a potom tak, ako si to vyžaduje úradnícky a právnický šimeľ.

Tovar dodávame v špičkovej kvalite a čo najrýchejšie. K zákazníkom sa snažíme pristupovať maximálne korektne a čestne. Do každého balíka pribalíme aj nejakú tú drobnosť, ako darček. Keď máme, tak dáme. Pokiaľ niektorý tovar vypadne zo stavu zásob, snažíme sa ho okamžite doplniť a ihneď poslať k zákazníkovi. Ak sa stane, že dodávka by mala meškať viac ako týždeň, zákazníka okamžite informujeme emailom alebo telefonicky. Tovar posielame cez GLS prepravná spoločnosť a Slovenskú poštu.

Máte otázku? Tak mi jednoducho zavolajte na 0948 126 490 ( a odpoveď máte ihneď), ale napíšte ( odpoveď ASAP).

Vaša Ala Mišíková

a teraz, ak sa to chce niekomu čítať, tak prosím. Obchodné podmienky po právnicky 🙂 :

I.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika platia pre uskutočnenie nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.a-original.sk. ;

Obchodné podmienky Prírodná kozmetika a BIO kozmetika boli vydané za účelom vymedzenia a spresnia práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, a kupujúcim (môže byť aj spotrebiteľ), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Podnikateľom sa rozumie:

– osoba zapísaná v obchodnom registri,

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

 

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza

IČO:48100056 DIČ/ IČ DPH: SK1047412091 Dodávateľ je platcom DPH.

Kamenná predajňa: OD PRIOR, Námestie Slobody 1 ( vchod z vonka), 971 01 Prievidza. Na týchto adresách môžete podať sťažnosť, uplatniť reklamáciu či podať iný podnet.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/6400 109

Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.

II. OBJEDNÁVKA

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.a-original.sk. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.a-original.sk .

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä Zákon č. 102/2014 Z. z., č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 250/2007 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000), Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon  108/2024 Z.z ( účinný od 1.7.2024).

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka. Kupujúcim je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Práva a povinnosti predávajúceho

Obchodník je povinný
a)
predávať a poskytovať produkt za dohodnutú cenu8) a poplatky, správne účtovať ceny a poplatky pri predaji a poskytovaní produktu a odovzdať spotrebiteľovi potvrdenie o úhrade ceny,9)
b)
uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu produktu, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie produktu kontaktoval obchodníka telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS) za zvýšenú tarifu, pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je spotrebiteľ povinný za volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť; ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátku textovú správu (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky obchodník,
c)
označiť prevádzkareň10) na vhodnom a trvale viditeľnom mieste svojím obchodným menom a sídlom alebo miestom podnikania a prevádzkovým časom určeným pre spotrebiteľov,
d)
predávať použitý tovar alebo tovar s vadami oddelene od ostatných tovarov alebo osobitne označený; to neplatí, ak obchodník ponúka výlučne použitý tovar alebo tovar s vadami,
e)
pred uzavretím zmluvy predviesť tovar alebo prekontrolovať tovar pred spotrebiteľom, ak to povaha tovaru umožňuje a spotrebiteľ o to požiada,
f)
umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si hmotnosť alebo množstvo tovaru predávaného na množstvo,
g)
poskytnúť spotrebiteľovi všetky informácie a dokumenty v slovenskom jazyku alebo so súhlasom spotrebiteľa v inom jazyku, ktorý je pre spotrebiteľa zrozumiteľný, a vo forme ustanovenej právnym predpisom, určenej zmluvou alebo na žiadosť spotrebiteľa a bez dodatočných nákladov pre spotrebiteľa v jemu prístupnej forme podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;11) možnosť súbežného používania iných jazykov, označení, grafických symbolov a piktogramov tým nie je dotknutá,
h)
pri predaji alebo pri poskytovaní produktu dodržiavať vo vzťahu k spotrebiteľovi zásadu rovnakého zaobchádzania,12)
i)
poskytovať spotrebiteľovi službu bezpečným spôsobom a s odbornou starostlivosťou,
j)
poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady služby a o lehote, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady služby, bezodkladne po vytknutí vady spotrebiteľom,
k)
písomne oznámiť spotrebiteľovi dôvody odmietnutia zodpovednosti za vady služby, ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady služby,
l)
pri odstúpení od zmluvy zaokrúhliť úhradu platby za produkt platenú v hotovosti podľa odseku 3,
m)
poskytnúť súčinnosť Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) pri mimosúdnom riešení cezhraničného sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom prostredníctvom siete Európskych spotrebiteľských centier.
(2)
Obchodník nesmie
a)
používať nekalé obchodné praktiky,
b)
používať neprijateľné podmienky13) v zmluvách,
c)
upierať spotrebiteľovi práva, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona alebo z právne záväzných aktov Európskej únie,
d)
upierať spotrebiteľovi práva, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady podľa § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka,
e)
porušiť alebo obchádzať povinnosti obchodníka pri uplatnení práv spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady podľa § 622 ods. 3 a 4 a § 852h ods. 6 a 7 Občianskeho zákonníka,
f)
účtovať spotrebiteľovi poplatky za použitie
1.
platobného prostriedku14) alebo
2.
iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok, ktoré prevyšujú skutočné náklady, ktoré obchodníkovi pri platbe vzniknú,
g)
používať telefónne číslo služby so zvýšenou tarifou ako telefónne číslo, na ktorom môže spotrebiteľ kontaktovať obchodníka v súvislosti s uzavretou zmluvou,
h)
konať v rozpore s dobrými mravmi; ustanovenia § 9 až 12 tým nie sú dotknuté.
(3)
Úhrada platby za produkt pri odstúpení od zmluvy platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej úhrady, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je úhrada podľa prvej vety súčtom cien za viac produktov, zaokrúhľuje sa až výsledná úhrada. Úhrada vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.
(4)
Povinnosť obchodníka podľa odseku 1 písm. l) sa nevzťahuje na produkty podľa osobitného predpisu.15)
(5)
Povinnosťou obchodníka podľa odseku 1 písm. g) nie je dotknutá povinnosť obchodníka uvádzať informácie v jazyku národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu.16)
(6)
Konaním v rozpore s dobrými mravmi podľa odseku 2 písm. h) sa rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore so vžitými tradíciami pri predaji produktu a poskytovaní produktu, alebo môže privodiť ujmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyseľnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe obchodníkom, najmä ak obchodník využíva omyl, lesť, vyhrážku, výraznú nerovnosť zmluvných strán a porušovanie zmluvnej slobody alebo ak ide o zjavné zneužitie práva.
(7)
Zákaz podľa odseku 2 písm. c) sa vzťahuje aj na výrobcu,17) splnomocneného zástupcu výrobcu,18) dovozcu,19) distribútora20) a iné hospodárske subjekty.21)
(8)
Zákaz podľa odseku 2 písm. f) sa nevzťahuje na poskytovateľa platobných služieb,22) ak ide o poplatok účtovaný za poskytnutú platobnú službu.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

1)
Každý spotrebiteľ má právo
a)
na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov,
b)
na informácie v rozsahu a za podmienok podľa tohto zákona a právne záväzných aktov Európskej únie,
c)
na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady produktu,
d)
podať podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa podľa § 26, ak sa domnieva, že boli porušené práva alebo právom chránené záujmy spotrebiteľa,
e)
na primerané finančné zadosťučinenie od osoby, ktorá porušila práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, ak spotrebiteľ na súde úspešne uplatní porušenie práva alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa; pri určovaní výšky primeraného finančného zadosťučinenia súd prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob, rozsah, následky, trvanie a okolnosti porušenia práva spotrebiteľa alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.
(2)
Spotrebiteľ nie je povinný vrátiť ani uschovať produkt, ktorý mu obchodník dodal alebo poskytol bez objednávky (ďalej len „nevyžiadané plnenie“). Nečinnosť spotrebiteľa po prijatí nevyžiadaného plnenia nemá za následok vznik povinnosti spotrebiteľa uhradiť cenu alebo iné náklady za nevyžiadané plnenie alebo vznik iných povinností pre spotrebiteľa. Nevyžiadaným plnením je aj ďalšie opakujúce sa plnenie poskytnuté spotrebiteľovi na základe zmluvy, ak spotrebiteľ výslovne o ďalšie plnenie nepožiadal. Opakujúce sa plnenie sa vždy považuje za nevyžiadané, ak obchodník nepreukáže opak.

Kupujúcemu sa odporúča:

prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Zákazníkovi, ktorý sa v minulosti prejavil ako nepreberač budú nové objednávky vybavované LEN na platbu vopred ( bankovým prevodom alebo platba kartou). Na dobierku mu z pochopiteľných dôvodov už objednávku zasielať nebudeme!

Nedarí sa Vám urobiť objednávku cez  eshop Prírodná kozmetika a BIO kozmetika? 

Nevadí, netrápte sa. Prírodná kozmetika a BIO kozmetika akceptuje aj objednávky zaslané na email ( ala(zavinač)a-original.sk ), alebo telefonicky na mobilnom čísle  0948 126 490.

Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

§ 14
Zmluva uzavretá na diaľku a zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
(2)
Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom
a)
uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka,
b)
na ktorej uzavretie dal návrh spotrebiteľ obchodníkovi na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka,
c)
uzavretá v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa obchodníkom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka, alebo
d)
uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.
(3)
Prevádzkovými priestormi podľa odseku 2 sa rozumie prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet obchodníka, zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie. Za prevádzkareň sa nepovažujú prevádzkové priestory využívané obchodníkmi a organizátormi predajných akcií na organizovanie a uskutočňovanie jednorazových predajných a prezentačných obchodných aktivít.
(4)
Predajnou akciou sa rozumie podujatie, ktoré sa koná mimo prevádzkových priestorov obchodníka a domácnosti spotrebiteľa, je určené pre obmedzený počet spotrebiteľov s prístupom na základe adresovaného oznámenia, z ktorého je zrejmé, že ide o pozvanie (ďalej len „pozvánka“), a ktorého predmetom je najmä prezentácia, ponuka, predaj alebo poskytnutie produktu, ak obchodník počas podujatia alebo do 15 pracovných dní po uskutočnení podujatia uzavrie so spotrebiteľom zmluvu. Za predajnú akciu sa nepovažuje predaj na verejnej dražbe alebo podujatie, ktorého predmetom je výlučne ochutnávka a konzumácia potravín a nápojov spojená s ich predajom alebo predvedenie a predaj kozmetických výrobkov, ak nie sú predvádzané, ponúkané a predávané aj iné produkty.
(5)
Ustanovenia § 14 až 22 sa vzťahujú na
a)
spotrebiteľskú kúpnu zmluvu,57)
b)
spotrebiteľskú zmluvu o zhotovení veci na zákazku,58)
c)
zmluvu s digitálnym plnením,59)
d)
zmluvu, na základe ktorej obchodník poskytuje alebo sa zaviaže poskytnúť spotrebiteľovi službu za odplatu,
e)
zmluvu o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvu o dodávke a odbere tepla,
f)
zmluvu o dodávaní elektriny alebo plynu, ktoré nie sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, okrem § 15 ods. 1 písm. c), f) až i), § 19 až 22.
(6)
Ustanovenia § 14 až 22 sa nevzťahujú na
a)
poskytovanie sociálnej služby a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
c)
poskytovanie finančnej služby,
d)
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
e)
nájom nehnuteľnosti na účel bývania,
f)
zhotovenie stavby alebo podstatnú zmenu stavby, na ktorú sa vyžaduje stavebné povolenie,
g)
časovo obmedzené užívanie ubytovacích zariadení, poskytovanie dlhodobých rekreačných služieb, ich výmenu a sprostredkovanie ich ďalšieho predaja,
h)
ambulantný predaj potravín a nápojov alebo iného tovaru určeného na bežnú spotrebu v domácnosti, ak ich obchodník dodáva spotrebiteľovi pravidelne domov alebo na pracovisko,
i)
zmluvu uzavretú prostredníctvom predajných automatov alebo prevádzkových priestorov s automatizovaným systémom predaja,
j)
zmluvu uzavretú s podnikom podľa osobitného predpisu34)
1.
prostredníctvom verejných telefónnych automatov na účely ich použitia, alebo
2.
ktorej predmetom je jedno volanie, jednorazové pripojenie na internet alebo odoslanie jednej faxovej správy,
k)
prevádzkovanie hazardných hier,
l)
predaj tovaru pri výkone exekúcie alebo na základe núteného výkonu rozhodnutia orgánu verejnej moci,
m)
zmluvu o preprave osôb okrem § 17 ods. 3 až 6,
n)
zmluvu o zájazde okrem § 17 ods. 1 druhej vety, ods. 3 až 6,
o)
zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy a zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,60)
p)
zmluvu o pripojení do distribučnej siete a zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu.61)
(7)
Na zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa nevzťahuje § 5 ods. 1 písm. c), f) až k), § 15, § 17, § 19 až 22, ak celková cena vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov, ktoré má spotrebiteľ podľa zmluvy zaplatiť, nepresiahne 25 eur a obchodník o tom pred uzavretím zmluvy informuje spotrebiteľa. Do celkovej ceny sa zarátavajú všetky plnenia spotrebiteľa podľa závislých zmlúv62) a všetkých zmlúv, ktoré spotrebiteľ a obchodník uzavreli súčasne.
§ 15
Osobitné informačné povinnosti obchodníka pri zmluve uzavretej na diaľku a zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Obchodník je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, okrem informácií podľa § 5 spotrebiteľovi jasne a zrozumiteľne oznámiť
a)
adresu elektronickej pošty obchodníka,
b)
iný prostriedok online komunikácie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi uchovávať na trvanlivom médiu obsah písomnej komunikácie s obchodníkom vrátane dátumu a času komunikácie, ak ho obchodník využíva na komunikáciu so spotrebiteľom,
c)
adresu obchodníka alebo osoby, v ktorej mene obchodník koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet, ak ide o adresu odlišnú od adresy podľa § 5 ods. 1 písm. b),
d)
informáciu, že predajná cena je pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,63)
e)
cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné použiť pri uzavretí zmluvy, ak sa cena počíta na základe zvýšenej sadzby,
f)
poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2,
g)
poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy podľa § 19 ods. 1, a ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
h)
poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 21 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy podľa § 19 ods. 1, ktorej predmetom je poskytnutie služby, po udelení výslovného súhlasu obchodníkovi podľa § 17 ods. 10 písm. c),
i)
poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, alebo poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
j)
minimálnu dĺžku trvania záväzku spotrebiteľa, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
k)
poučenie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach ich poskytnutia, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taká povinnosť.
(2)
Pri predaji na verejnej dražbe možno údaje o obchodníkovi podľa odseku 1 písm. a) až c) a podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) nahradiť údajmi o dražobníkovi.
(3)
Obchodník, ktorý ponúka, predáva alebo poskytuje produkty na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kontaktné údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c) na komunikačné prostriedky, ktoré umožňujú spotrebiteľovi rýchlo kontaktovať obchodníka a účinne s ním komunikovať.
(4)
Obchodník je povinný poskytnúť informácie podľa odseku 1
a)
spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie, ak ide o zmluvu uzavretú na diaľku; ak obchodník poskytne informácie na trvanlivom médiu, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,
b)
čitateľne v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa na inom trvanlivom médiu, ak ide o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka.
(5)
Obchodník poskytne spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy najmä informácie podľa odseku 1 písm. f) alebo podľa osobitného predpisu,64) okrem vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 alebo podľa osobitného predpisu,65) a informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d) a i), ak obchodník so spotrebiteľom uzatvárajú zmluvu prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie s obmedzeným časom alebo priestorom na poskytnutie všetkých informácií podľa odseku 1 a podľa § 5 ods. 1, najmä telefonicky alebo textovou správou. Obchodník poskytne informácie podľa prvej vety prostredníctvom použitého prostriedku diaľkovej komunikácie. Ďalšie informácie podľa odseku 1, podľa § 5 ods. 1 a podľa osobitného predpisu,66) vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 alebo podľa osobitného predpisu,65) poskytne obchodník podľa odseku 4 písm. a).
(6)
Informačná povinnosť podľa odseku 1 písm. f) až h) sa považuje za splnenú, ak obchodník poskytne spotrebiteľovi riadne vyplnené poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3. Požiadavka na jasnosť a zrozumiteľnosť informácií podľa odseku 1 tým nie je dotknutá.
(7)
Ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť o úhrade nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iných nákladov alebo poplatkov podľa § 5 ods. 1 písm. d) alebo informačnú povinnosť o úhrade nákladov na vrátenie tovaru podľa odseku 1 písm. g), spotrebiteľ nie je povinný tieto náklady alebo poplatky uhradiť a obchodník nemôže od spotrebiteľa požadovať úhradu týchto nákladov alebo poplatkov.
(8)
Informácie uvedené v odseku 1 a v § 5 ods. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch strán.
(9)
Dôkazné bremeno preukázania splnenia informačných povinností podľa odsekov 1 a 5 znáša

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.  K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde elektronickým  potvrdením (e-mailom)  elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.  Podľa § 588 Občianského zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.   Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

III. Odstúpenie od  zmluvy

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru.  Alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu. Alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.

Spotrebiteľovi vzniká právo na odstúpenie od  zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. , č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru aj bez uvedenia dôvodu.

 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
(2)
Spotrebiteľ je oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým obchodník spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu.
(3)
Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g).
(4)
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).
(5)
Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c). Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.
(6)
Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 nevznikajú okrem povinností podľa odsekov 1, 3 až 5 a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa § 22 ods. 3 žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu:

Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza alebo OD Prior, námestie Slobody 1, 971 01 Prievidza

Odstúpenie od zmluvy pre predaji kozmetického tovaru: podľa zákona 102/2014, §7, odsek 6, písmeno e) nie je možné vrátiť či vymeniť otvorený a použitý kozmetický výrobok

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

108/2024 § 19
Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 až 3 okrem zmluvy, ktorej predmetom je
a)
poskytnutie služby, ak
1.
došlo k úplnému poskytnutiu služby a
2.
poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu,
b)
dodanie alebo poskytnutie produktu, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c)
dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo tovaru vyrobeného na mieru,
d)
dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,
e)
dodanie tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak ochranný obal bol po dodaní porušený,
f)
dodanie tovaru, ktorý vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g)
dodanie alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť,
h)
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby počas návštevy u spotrebiteľa, o ktorú spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka; to neplatí pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie inej služby ako oprava alebo údržba, a pre zmluvu, ktorej predmetom je dodanie iného tovaru ako náhradného dielu potrebného na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli zmluvy uzavreté počas návštevy obchodníka u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto tovary alebo služby vopred neobjednal,
i)
dodanie zvukových záznamov, obrazových záznamov, audiovizuálnych záznamov alebo softvéru v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený,
j)
dodanie periodickej tlače okrem jej dodávania na základe zmluvy o predplatnom,
k)
tovar zakúpený na verejnej dražbe,
l)
poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, ak podľa zmluvy má obchodník poskytnúť tieto služby v presne dohodnutom čase alebo v presne dohodnutej lehote,
m)
dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1.
dodávanie digitálneho obsahu začalo a
2.
spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy začatím dodávania digitálneho obsahu, a obchodník poskytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b), ak je podľa zmluvy spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu.
(2)
Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote podľa § 20 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) a ods. 3, ak spotrebiteľ a obchodník uzavreli zmluvu podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo písm. e) na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve.
(3)
Spotrebiteľ stráca okamihom úplného poskytnutia služby právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je vykonanie opravy, ak spotrebiteľ výslovne požiadal obchodníka o návštevu na účely vykonania opravy a plnenie sa začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa.
§ 20
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do
a)
14 dní odo dňa
1.
prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa odseku 4,
2.
uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
3.
uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,
4.
uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,
b)
30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.
(2)
Ak obchodník poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do
a)
14 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. a), alebo
b)
30 dní odo dňa, keď obchodník dodatočne splnil informačnú povinnosť, ak ide o plynutie lehoty podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Ak obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) ani podľa odseku 2, spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa odseku 1.
(4)
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a)
tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b)
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c)
tovar dodáva opakovane počas určitej doby, okamihom prevzatia prvého tovaru.
(5)
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
(6)
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu a ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy postačuje akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa, ktoré vyjadruje vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2.
(7)
Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3 sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle oznámenie o odstúpení od zmluvy obchodníkovi.
(8)
Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať odoslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy na adresu, ktorú obchodník oznámil spotrebiteľovi podľa § 5 ods. 1 písm. b) alebo § 15 ods. 1 písm. a) až c), alebo na inú adresu, ktorú obchodník oznámil spotrebiteľovi po uzavretí zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania obchodníkovi na adresu podľa prvej vety, ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať obchodníkovi z dôvodov podľa osobitného predpisu.68)
(9)
Obchodník je povinný bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o jeho doručení na trvanlivom médiu, ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, ktoré sú dostupné v online rozhraní obchodníka.
(10)
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu alebo produktom, ak obchodník na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka dodal alebo poskytol viacero produktov.
(11)
Účinky odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka sa vzťahujú aj na každú doplnkovú zmluvu k zmluve, od ktorej spotrebiteľ odstúpil; to neplatí, ak sa strany výslovne dohodnú na ďalšom trvaní doplnkovej zmluvy.
(12)
Doplnkovou zmluvou podľa odseku 11 sa rozumie akákoľvek zmluva o dodaní alebo poskytnutí ďalšieho produktu, ktorý súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bez ohľadu na to, či produkt dodá alebo poskytne obchodník alebo iná osoba na základe dohody s obchodníkom.
(13)
Obchodník alebo iná osoba môžu v súvislosti so zánikom doplnkovej zmluvy podľa odseku 11 požadovať od spotrebiteľa len úhradu nákladov podľa § 21 ods. 3 a 5 a § 22 ods. 3.
(14)
Odsekom 11 nie je dotknutá zmluva o viazanom spotrebiteľskom úvere.69)
(15)
Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
§ 21
Práva a povinnosti spotrebiteľa po odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.
(2)
Spotrebiteľ je oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým obchodník spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu.
(3)
Pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 znáša spotrebiteľ len náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie tovaru; to neplatí, ak obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. g).
(4)
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru; to neplatí, ak obchodník nesplnil informačnú povinnosť podľa § 15 ods. 1 písm. f).
(5)
Spotrebiteľ je povinný uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak spotrebiteľ podľa § 19 ods. 1 odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je poskytnutie služby, dodávanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo dodanie tepla, a pred začatím poskytovania plnenia udelil výslovný súhlas podľa § 17 ods. 10 písm. c). Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia, ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená.
(6)
Spotrebiteľovi z uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa § 19 ods. 1 nevznikajú okrem povinností podľa odsekov 1, 3 až 5 a povinnosti uhradiť dodatočné náklady podľa § 22 ods. 3 žiadne ďalšie povinnosti alebo náklady.
§ 22
Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku
a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.
(2)
Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku 1 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
(3)
Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
(4)
Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za
a)
poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 až 3 bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
1.
obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h), alebo
2.
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c),
b)
úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1.
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17 ods. 10 písm. c),
2.
spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
3.
obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b).
(5)
Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.
(6)
Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.
(7)
Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku 1, ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.
(8)
Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1, sa zakazuje.
(9)
Na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je digitálny obsah alebo digitálna služba, sa vzťahuje § 852m ods. 3, 5 až 8 Občianskeho zákonníka.

 

IV. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, ala@a-original.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

Práva a povinnosti obchodníka po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy uzavretej na diaľku
a od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka
(1)
Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov.
(2)
Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku 1 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
(3)
Obchodník nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob dodania, ako je najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom.
(4)
Obchodník nemôže požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov za
a)
poskytnutie služby, dodanie vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, alebo za dodanie tepla počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 20 ods. 1 až 3 bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak
1.
obchodník neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 15 ods. 1 písm. f) alebo písm. h), alebo
2.
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím poskytovania služby alebo dodávania vody alebo tepla podľa § 17 ods. 10 písm. c),
b)
úplné alebo čiastočné dodanie digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči, ak
1.
spotrebiteľ neudelil obchodníkovi výslovný súhlas so začatím dodávania digitálneho obsahu podľa § 17 ods. 10 písm. c),
2.
spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
3.
obchodník neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie podľa § 17 ods. 12 písm. b) alebo ods. 13 písm. b).
(5)
Obchodník nie je povinný pri odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorých predmetom je dodanie tovaru, vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť obchodníkovi, ibaže obchodník navrhne, že tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním určenej osoby.
(6)
Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri ich úhrade; tým nie je dotknuté právo obchodníka dohodnúť sa so spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady, ak spotrebiteľovi nebudú v súvislosti s úhradou účtované žiadne poplatky.
(7)
Obchodník je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na vlastné náklady v lehote podľa odseku 1, ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a s prihliadnutím na povahu tovaru nie je možné tovar odoslať späť obchodníkovi poštou.
(8)
Jednostranné započítanie pohľadávok obchodníka a spotrebiteľa, ktoré vzniknú odstúpením od zmluvy podľa § 19 ods. 1, sa zakazuje.
(9)
Na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, ktorej predmetom je digitálny obsah alebo digitálna služba, sa vzťahuje § 852m ods. 3, 5 až 8 Občianskeho zákonníka.

 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; To neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby. Ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V. CENY

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Prevádzkovateľ je platca DPH. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

PLATOBNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode www.a-original.sk  môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

– bankový prevod – po odoslaní objednávky uhradíte sumu na objednávke na číslo účtu prevádzkovateľa. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka bola odoslaná predávajúcim.

– platba kartou – Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka bola odoslaná predávajúcim.

Bankové spojenie:

Majiteľ účtu: Mišíková Alena Banka – Tatra banka, a.s. odštepný závod Raiffeisen banka Prievidza

IBAN:  SK891100 0000 0080 1103 2477

DODACIE PODMIENKY

Po záväznom potvrdení objednávky sa snažíme vyexpedovať a teda zaslať objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 1–7 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 10 dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty v rámci Slovenska. Cena dopravy do iného členského štátu EU je individuálna, cena bude stanovená v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, Zásielkovne alebo GLS.

Aktuálna cena prepravy je viditeľná pri vystavovaní objednávky.

Tovar bude doručený na adresu pošty alebo GLS ( podľa výberu zákazníka), ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený e-mailom/ SMS správou alebo telefonicky.

Za doručenie tovaru sa považuje jeho prevzatie.

Kupujúcemu sa doporučuje dodaný tovar prehliadnuť ihneď a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín informovať predávajúceho o zistených vadách. Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že obsah nie je poškodený. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka (balíček) poškodený, je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej spoločnosti, ktorý Vám zásielku doručil, alebo na pošte v závislosti od spôsobu doručenia zásielky.

Pokiaľ ste si zvolili osobný odber, tento je bezplatný.  Po uhradení objednávky vopred prevodom na účet a po prijatí Vašej platby, Vás budeme informovať o možnosti vyzdvihnutia tovaru na odbernom mieste. V každom prípade zákazník bude informovaný o možnosti vyzdvihnutia mailom, prípadne telefonicky.

Storno zaslanej objednávky môžete urobiť do 2 hodín po odoslaní a to buď priamo v eshope alebo informáciou na náš email.

Daňový doklad slúži zároveň aj ako záručný list, ktorý je priložený (pribalený) k objednanému tovaru.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, alebo podľa doby spotreby uvedenej na výrobku. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúcemu sa doporučuje prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve,  kupujúcemu sa doporučuje bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Postup pri uplatnení reklamácie:

V prípade, že si chce zákazník uplatniť reklamáciu tovaru, v prvom rade odporúčame vopred nás informovať mailom na e-mailovej adrese ala(zavináč)a-original.sk obratom Vám zašleme bližšie informácie a pokyny k postupu pri reklamovaní tovaru.

Uplatnenie reklamácie je možné zaslaním tovaru, spolu s kópiou dokladu o zakúpení na našu adresu, najlepšie adresu prevádzky, kde sa najčastejšie zdržiavame: Mišíková Alena, a-ORIGINAL, nám. Slobody 1 PRIOR, 971 01 Prievidza.  K výrobku je potrebné priložiť aj stručný sprievodný list, v ktorom uvediete dôvod reklamácie.

Reklamačný formulár:

Predávajúci: Alena Mišíková, a-ORIGINAL M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, ala@a-original.sk

Reklamujem nasledovný tovar:

Dátum objednania:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dôvod reklamácie:

Dátum:

Kupujúcemu sa doporučuje skontrolovať si zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, zákazníkovi sa doporučuje túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pred prvým použitím sa kupujúcemu doporučuje preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazníkovi sa doporučuje pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup pri reklamácii – Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

Pošlite e-mail na mailovú adresu:  ala@a-original.sk, kde uvediete:

Číslo objednávky

Názov výrobku

Popis závady

Pri zasielaní tovaru prosím dbajte na správne zabalenie tovaru a použite tlmiaci materiál alebo správne výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

VII. Ochrana súkromných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy – zaslanie tovaru (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu).

Kupujúci uzatvorením objednávky súhlasí v zmysle  Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Profilovanie ani automatické rozhodovanie nevykonávame!

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, (ktorý vychádza zo Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8.júna 2000)  a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z., č.250/2017 ( účinný od 1.12019) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné Obchodné podmienky eshopu Prírodná kozmetika a BIO kozmetika nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal.

V Prievidzi dňa 22.10.2017